Revision history for CTeXDownload


Revision [1030]

Last edited on 2016-08-23 20:27:06 by LeoAloft
Additions:
~- 百度网盘:[[https://pan.baidu.com/s/1jHQVq2U]]
Deletions:
~- 百度网盘:[[http://pan.baidu.com/s/11DhKi]]


Revision [1022]

Edited on 2016-06-15 05:49:03 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.3
~- 清华TUNA开源镜像:[[https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ctex/unstable/]]
~- 中国科大开源镜像:[[http://mirrors.ustc.edu.cn/ctex/unstable/]]


Revision [1020]

Edited on 2016-06-15 05:45:40 by LeoAloft
Additions:
~- 中国科大开源镜像:[[http://mirrors.ustc.edu.cn/ctex/legacy/2.9/]]


Revision [1017]

Edited on 2016-06-14 00:27:32 by LeoAloft
Additions:
~- 清华TUNA开源镜像:[[https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ctex/legacy/2.9/]]
~- 百度网盘:[[http://pan.baidu.com/s/11DhKi]]
Deletions:
~- 百度网盘下载:[[http://pan.baidu.com/s/11DhKi]]


Revision [1016]

Edited on 2016-06-13 12:38:30 by LeoAloft
Deletions:
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EGJNLIGKXSGQ]]
== 旧版本 ==
~- CTeX 2.9.1.160
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EBAXIHNGVLVI]]
~- CTeX 2.8.3.159
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/ECFXJCQVMGCH]]


Revision [1013]

Edited on 2016-02-16 09:46:21 by LeoAloft
Additions:
{{color c="red" text="新版CTeX套装即将发布,敬请期待!新版CTeX套装将由Harry Chen和Liam Huang接手负责开发,预计发布时间在4月份之前。新版本配置更合理,对新手更友好。此外由于变动较大,新版CTeX套装无法从旧版本直接升级。因此不着急的用户,特别是新手用户,建议等候新版本。"}}
Deletions:
{{color c="red" text="新版CTeX套装即将发布,敬请期待!新版CTeX套装将由Harry Chen和Liam Huang接手负责开发,预计发布时间在4月份之前。由于变动较大,新版CTeX套装无法从旧版本直接升级,因此不着急的用户,建议等候新版本。"}}


Revision [1012]

Edited on 2016-02-16 09:36:29 by LeoAloft
Additions:
{{color c="red" text="新版CTeX套装即将发布,敬请期待!新版CTeX套装将由Harry Chen和Liam Huang接手负责开发,预计发布时间在4月份之前。由于变动较大,新版CTeX套装无法从旧版本直接升级,因此不着急的用户,建议等候新版本。"}}
Deletions:
{{color c="red" text="新版CTeX套装即将发布,敬请期待!由于变动较大,新版CTeX套装无法从旧版本直接升级,因此不着急的用户,建议等候新版本。预计发布时间在4月份之前。"}}


Revision [1009]

Edited on 2016-02-16 09:31:20 by LeoAloft
Additions:
{{color c="red" text="新版CTeX套装即将发布,敬请期待!由于变动较大,新版CTeX套装无法从旧版本直接升级,因此不着急的用户,建议等候新版本。预计发布时间在4月份之前。"}}


Revision [996]

Edited on 2015-10-29 23:03:33 by LeoAloft
Additions:
~- 百度网盘下载:[[http://pan.baidu.com/s/11DhKi]]
Deletions:
~- 百度网盘下载:[[http://pan.baidu.com/s/1pJvMXRX]]


Revision [995]

Edited on 2015-10-29 23:01:46 by LeoAloft
Additions:
~- 百度网盘下载:[[http://pan.baidu.com/s/1pJvMXRX]]
~- 文件说明:
~- CTeX_2.9.2.164.exe (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。{{color c="red" text="MD5:615C7E9EFC020F5CE81461726D7AC1BE"}}
~- CTeX_2.9.2.164_Full.exe (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。{{color c="red" text="MD5:D9ED7D4A24861A9A432BB9B5EDD8D9D1"}}
~- CTeX_2.9.2.164_Update.exe (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。{{color c="red" text="MD5:23C5B41E9BDCE431FE5B29C75DBF1A34"}}
Deletions:
~- 本地下载
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。{{color c="red" text="MD5:615C7E9EFC020F5CE81461726D7AC1BE"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。{{color c="red" text="MD5:D9ED7D4A24861A9A432BB9B5EDD8D9D1"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。{{color c="red" text="MD5:23C5B41E9BDCE431FE5B29C75DBF1A34"}}


Revision [992]

Edited on 2014-11-01 21:02:59 by LeoAloft
Additions:
{{color c="red" text="有用户反映,安装程序在某些情况下可能覆盖 path 环境变量,原因不明。请在安装前注意备份 path 环境变量。"}}


Revision [985]

Edited on 2012-04-05 09:55:56 by LeoAloft
Additions:
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。{{color c="red" text="MD5:615C7E9EFC020F5CE81461726D7AC1BE"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。{{color c="red" text="MD5:D9ED7D4A24861A9A432BB9B5EDD8D9D1"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。{{color c="red" text="MD5:23C5B41E9BDCE431FE5B29C75DBF1A34"}}
Deletions:
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。


Revision [984]

Edited on 2012-03-30 12:16:03 by LeoAloft

No Differences

Revision [983]

Edited on 2012-03-30 12:15:24 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.1.160
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EBAXIHNGVLVI]]
~- CTeX 2.8.3.159
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/ECFXJCQVMGCH]]
Deletions:
~- 迅雷快传下载
~- [[http://kuai.xunlei.com/d/EBAXIHNGVLVI CTeX 2.9.1.160]]
~- [[http://kuai.xunlei.com/d/ECFXJCQVMGCH CTeX 2.8.3.159]]


Revision [982]

Edited on 2012-03-30 12:14:15 by LeoAloft
Additions:
~- 本地下载
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EGJNLIGKXSGQ]]
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=70081&extra=page%3D1 CTEX论坛]]
Deletions:
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- 升级程序
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EGJNLIGKXSGQ]]
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=70081&extra=page%3D1 CTEX论坛]]


Revision [981]

Edited on 2012-03-30 12:11:42 by LeoAloft
Additions:
== 旧版本 ==
Deletions:
== 旧版本下载 ==


Revision [980]

Edited on 2012-03-30 12:11:26 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.2.164
== 旧版本下载 ==
~- 迅雷快传下载
~- [[http://kuai.xunlei.com/d/EBAXIHNGVLVI CTeX 2.9.1.160]]
~- [[http://kuai.xunlei.com/d/ECFXJCQVMGCH CTeX 2.8.3.159]]
Deletions:
~- CTeX 2.9.2.164 RC
~- CTeX 2.9.1.160
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160.exe v2.9.1.160]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:8465A36E0DB4756D74776CFAFBB3A6ED"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160_Full.exe v2.9.1.160 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:996C15364A75D5FD9AAACE31C4713188"}}
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EBAXIHNGVLVI]]
~- CTeX 2.8.3.159
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159.exe v2.8.3.159]] (176M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:835F85EC7A518E999286EA86F23A37CC"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159_Full.exe v2.8.3.159 Full]] (1.28G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0787293F2B26BB7CA4803A920A6E4874"}}
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/ECFXJCQVMGCH]]
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=69640&extra=page%3D1 CTEX论坛]]


Revision [976]

Edited on 2012-03-26 08:04:27 by LeoAloft
Additions:
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EBAXIHNGVLVI]]
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/ECFXJCQVMGCH]]


Revision [975]

Edited on 2012-03-26 08:01:44 by LeoAloft
Deletions:


Revision [974]

Edited on 2012-03-25 09:14:29 by LeoAloft
Additions:
~- 迅雷快传下载:[[http://kuai.xunlei.com/d/EGJNLIGKXSGQ]]
Deletions:
~- 迅雷快传:[[http://kuai.xunlei.com/d/EGJNLIGKXSGQ]]


Revision [973]

Edited on 2012-03-25 09:12:18 by LeoAloft
Additions:

~- 迅雷快传:[[http://kuai.xunlei.com/d/EGJNLIGKXSGQ]]


Revision [972]

Edited on 2012-03-23 15:38:54 by LeoAloft
Additions:
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160.exe v2.9.1.160]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:8465A36E0DB4756D74776CFAFBB3A6ED"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160_Full.exe v2.9.1.160 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:996C15364A75D5FD9AAACE31C4713188"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159.exe v2.8.3.159]] (176M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:835F85EC7A518E999286EA86F23A37CC"}}
~- [[http://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159_Full.exe v2.8.3.159 Full]] (1.28G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0787293F2B26BB7CA4803A920A6E4874"}}
Deletions:
~- {{color c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}
~- {{color c="red" text="FTP 服务器限制每个 IP 只能使用 5 个进程,请不要尝试重复连接。"}}
~- {{color c="red" text="30 秒内超过 5 次连接将被系统自动封禁 12 小时,请设置好你的 FTP 客户端。"}}
~- [[http://ctex.org/banned.html 封禁 IP 列表]]
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160.exe v2.9.1.160]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:8465A36E0DB4756D74776CFAFBB3A6ED"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160_Full.exe v2.9.1.160 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:996C15364A75D5FD9AAACE31C4713188"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159.exe v2.8.3.159]] (176M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:835F85EC7A518E999286EA86F23A37CC"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159_Full.exe v2.8.3.159 Full]] (1.28G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0787293F2B26BB7CA4803A920A6E4874"}}


Revision [967]

Edited on 2012-03-22 22:39:31 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.2.164 RC
Deletions:
~- CTeX 2.9.2.164 RCA


Revision [966]

Edited on 2012-03-22 22:39:14 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.2.164 RCA
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164.exe v2.9.2.164]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Full.exe v2.9.2.164 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.164_Update.exe v2.9.2.164 Update]] (24M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
Deletions:
~- CTeX 2.9.2.163 beta
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.163.exe v2.9.2.163]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.163_Full.exe v2.9.2.163 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.163_Update.exe v2.9.2.163 Update]] (11M) 支持从 v2.9.1.160 升级。


Revision [897]

Edited on 2012-02-14 11:21:21 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.2.163 beta
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.163.exe v2.9.2.163]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.163_Full.exe v2.9.2.163 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.163_Update.exe v2.9.2.163 Update]] (11M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
Deletions:
~- CTeX 2.9.2.162 beta
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.162.exe v2.9.2.162]] (204M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.162_Full.exe v2.9.2.162 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.162_Update.exe v2.9.2.162 Update]] (11M) 支持从 v2.9.1.160 升级。


Revision [894]

Edited on 2012-01-18 22:24:34 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.2.162 beta
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.162.exe v2.9.2.162]] (204M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.162_Full.exe v2.9.2.162 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.162_Update.exe v2.9.2.162 Update]] (11M) 支持从 v2.9.1.160 升级。
Deletions:
~- CTeX 2.9.2.161 beta
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.161.exe v2.9.2.161]] (204M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.161_Full.exe v2.9.2.161 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.161_Update.exe v2.9.2.161 Update]] (11M) 支持从 v2.9.1.160 升级。


Revision [891]

Edited on 2012-01-15 17:29:04 by LeoAloft

No Differences

Revision [890]

Edited on 2012-01-15 17:28:49 by LeoAloft
Additions:
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=70081&extra=page%3D1 CTEX论坛]]


Revision [889]

Edited on 2012-01-15 17:20:47 by LeoAloft
Deletions:
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=69831&extra=page%3D1 CTEX论坛]]


Revision [888]

Edited on 2012-01-15 17:18:30 by LeoAloft
Additions:
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=69831&extra=page%3D1 CTEX论坛]]
Deletions:


Revision [884]

Edited on 2012-01-15 17:12:41 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.2.161 beta
Deletions:
~- CTeX 2.9.2.161


Revision [883]

Edited on 2012-01-15 17:12:31 by LeoAloft
Additions:
== 测试版本 ==
~- CTeX 2.9.2.161
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.161.exe v2.9.2.161]] (204M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.161_Full.exe v2.9.2.161 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。

~- 升级程序
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.2.161_Update.exe v2.9.2.161 Update]] (11M) 支持从 v2.9.1.160 升级。


Revision [877]

Edited on 2011-12-31 18:56:27 by LeoAloft
Additions:
== 稳定版本 ==
~- CTeX 2.9.1.160
~- CTeX 2.8.3.159
Deletions:
== 最新下载 ==
~- CTeX 2.9.1.160 (RC)
~- CTeX 2.8.3.159 (RC)
=== 稳定版本 ===
== CTeX 2.9 ==
~- CTeX 2.9.0.152
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.152.exe v2.9.0.152]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:90B23289826F62A5A8ADBDF2956DD284"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.152_Full.exe v2.9.0.152 Full]] (1.08G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0946D7E5E36E1ABAB18E3089AA8DFE73"}}
~- 升级程序
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.152_Update.exe v2.9.0.152 Update]] (2.41M) 可以从 2.9.0.148 或更高的版本升级到 2.9.0.152。 {{color c="gray" text="MD5:ABD972C042BA0E6C7954F02A551B7D76"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.148_Update.exe v2.9.0.148 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.148。 {{color c="gray" text="MD5:20c98ee410d4f1948743fbc9981147f8"}}
== CTeX 2.8 ==
~- CTeX 2.8.2.151
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.151.exe v2.8.2.151]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:0AD8C9DB52CD71445C4FDD874C5BDE10"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.151_Full.exe v2.8.2.151 Full]] (1.06G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:5FE728E0E61CECDCFE675074340C6526"}}
~- 升级程序
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.151_Update.exe v2.8.2.151 Update]] (2.41M) 可以从 2.8.2.147 或更高的版本升级到 2.8.2.151。 {{color c="gray" text="MD5:78C9D7CE7CC36E43B1CB51CC8AAE522A"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.147_Update.exe v2.8.2.147 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.147。 {{color c="gray" text="MD5:7e779a3969b23a5d654602a1500e5392"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140_Update.exe v2.8.2.140 Update]] (9.89M) 可以从 2.8.1.130 或更高的版本升级到 2.8.2.140。 {{color c="gray" text="MD5:84c451d39f13645f73d7f68174475c11"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.1.130_Update.exe v2.8.1.130 Update]] (14M) 可以从 2.8.0.125 或更高的版本升级到 2.8.1.130。 {{color c="gray" text="MD5:4428ba75c68bfe2f7c8af2cf73ead4a7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125_Update.exe v2.8.0.125 Update]] (7.96M) 可以从 2.8.0.123 或更高的版本升级到 2.8.0.125。 {{color c="gray" text="MD5:dd67caa490e9e471f36474ea063a3cce"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.123。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2_Update.exe v2.8.0 beta2 Update]] (21.3M) 可以从 2.8.0 beta1 升级到 2.8.0 beta2。 {{color c="gray" text="MD5:1ec183cacfc0e142dff4282d99ba447a"}}


Revision [870]

Edited on 2011-12-27 13:53:00 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.1.160 (RC)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160.exe v2.9.1.160]] (203M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:8465A36E0DB4756D74776CFAFBB3A6ED"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.160_Full.exe v2.9.1.160 Full]] (1.31G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:996C15364A75D5FD9AAACE31C4713188"}}
~- CTeX 2.8.3.159 (RC)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159.exe v2.8.3.159]] (176M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:835F85EC7A518E999286EA86F23A37CC"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.159_Full.exe v2.8.3.159 Full]] (1.28G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0787293F2B26BB7CA4803A920A6E4874"}}
Deletions:
~- CTeX 2.9.1.156 (beta)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.156.exe v2.9.1.156]] (181M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:25C8D15E3BACDC19AF7FCD01E6BEB974"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.156_Full.exe v2.9.1.156 Full]] (1.27G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:9A9848A6533E060F7DF4E9EDAADDF000"}}
~- CTeX 2.8.3.155 (beta)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.155.exe v2.8.3.155]] (153M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:27690DF8F50150288EF824F0626C5E9E"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.155_Full.exe v2.8.3.155 Full]] (1.25G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:E2382F91F83C1EB79C8BBE17D1773157"}}


Revision [869]

Edited on 2011-12-22 19:15:56 by LeoAloft
Additions:
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=69640&extra=page%3D1 CTEX论坛]]
Deletions:
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=52285&extra=page%3D1 CTEX论坛]]


Revision [867]

Edited on 2011-12-22 18:58:35 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.3.155 (beta)
Deletions:
~- CTeX 2.8.2.155 (beta)


Revision [866]

Edited on 2011-12-22 18:58:12 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.1.156 (beta)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.156.exe v2.9.1.156]] (181M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:25C8D15E3BACDC19AF7FCD01E6BEB974"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.1.156_Full.exe v2.9.1.156 Full]] (1.27G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:9A9848A6533E060F7DF4E9EDAADDF000"}}
~- CTeX 2.8.2.155 (beta)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.155.exe v2.8.3.155]] (153M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:27690DF8F50150288EF824F0626C5E9E"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.3.155_Full.exe v2.8.3.155 Full]] (1.25G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:E2382F91F83C1EB79C8BBE17D1773157"}}
=== 稳定版本 ===
Deletions:
=== CTeX 套装 ===
~- CTeX 2.9.0.148
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.148.exe v2.9.0.148]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:158cd0b4012cc0d617985e3e43d89956"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.148_Full.exe v2.9.0.148 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:7f31468a08b971605a2f84761475bc8b"}}
~- CTeX 2.8.2.147
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.147.exe v2.8.2.147]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:4a57f25584dbeee49c859561d5201f7a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.147_Full.exe v2.8.2.147 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:b9098096301c00c539169284de50dfac"}}


Revision [837]

Edited on 2010-12-14 11:35:03 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.0.152
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.152.exe v2.9.0.152]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:90B23289826F62A5A8ADBDF2956DD284"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.152_Full.exe v2.9.0.152 Full]] (1.08G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0946D7E5E36E1ABAB18E3089AA8DFE73"}}
~- CTeX 2.8.2.151
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.151.exe v2.8.2.151]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:0AD8C9DB52CD71445C4FDD874C5BDE10"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.151_Full.exe v2.8.2.151 Full]] (1.06G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:5FE728E0E61CECDCFE675074340C6526"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.152_Update.exe v2.9.0.152 Update]] (2.41M) 可以从 2.9.0.148 或更高的版本升级到 2.9.0.152。 {{color c="gray" text="MD5:ABD972C042BA0E6C7954F02A551B7D76"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.151_Update.exe v2.8.2.151 Update]] (2.41M) 可以从 2.8.2.147 或更高的版本升级到 2.8.2.151。 {{color c="gray" text="MD5:78C9D7CE7CC36E43B1CB51CC8AAE522A"}}


Revision [836]

Edited on 2010-11-08 12:15:03 by LeoAloft
Deletions:
~- CTeX 2.8.1.130
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.1.130.exe v2.8.1.130]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:e05e9a88028cd3641264223d14b4ebdb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.1.130_Full.exe v2.8.1.130 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:41f164be06c52fe6ef702cdd17708d58"}}


Revision [835]

Edited on 2010-11-08 12:14:40 by LeoAloft
Deletions:
~- CTeX 2.9.0.141
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.141.exe v2.9.0.141]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:f9f218b97600a472040271fa9073bde4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.141_Full.exe v2.9.0.141 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:7952c2ae9402d02347e72d3f3c1bf82d"}}
~- CTeX 2.8.2.140
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140.exe v2.8.2.140]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:225783210389bcca12651430e4bd0f0b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140_Full.exe v2.8.2.140 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:c0a3dd8f0bb19bcab49723f42f3407d4"}}


Revision [830]

Edited on 2010-10-27 20:38:15 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.0.148
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.148.exe v2.9.0.148]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:158cd0b4012cc0d617985e3e43d89956"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.148_Full.exe v2.9.0.148 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:7f31468a08b971605a2f84761475bc8b"}}
~- CTeX 2.8.2.147
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.147.exe v2.8.2.147]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:4a57f25584dbeee49c859561d5201f7a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.147_Full.exe v2.8.2.147 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:b9098096301c00c539169284de50dfac"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.148_Update.exe v2.9.0.148 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.148。 {{color c="gray" text="MD5:20c98ee410d4f1948743fbc9981147f8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.147_Update.exe v2.8.2.147 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.147。 {{color c="gray" text="MD5:7e779a3969b23a5d654602a1500e5392"}}
Deletions:
~- CTeX 2.9.0.146
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146.exe v2.9.0.146]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:f59dd1687108d92d372818f7a2197890"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146_Full.exe v2.9.0.146 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:e24f49970f740a3badc2c6657a6425b6"}}
~- CTeX 2.8.2.145
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145.exe v2.8.2.145]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:db1961e30fca933257f5d52e05bc5624"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145_Full.exe v2.8.2.145 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:861342ef323737eb45b0a17a652866d0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146_Update.exe v2.9.0.146 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.146。 {{color c="gray" text="MD5:952f4fcf112dae4eaaa135a530cbfccf"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145_Update.exe v2.8.2.145 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.145。 {{color c="gray" text="MD5:137b028a4b490de9a477ea272d5f6464"}}


Revision [826]

Edited on 2010-10-26 21:33:54 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146_Update.exe v2.9.0.146 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.146。 {{color c="gray" text="MD5:952f4fcf112dae4eaaa135a530cbfccf"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145_Update.exe v2.8.2.145 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.145。 {{color c="gray" text="MD5:137b028a4b490de9a477ea272d5f6464"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146_Update.exe v2.9.0.146 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.144。 {{color c="gray" text="MD5:952f4fcf112dae4eaaa135a530cbfccf"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145_Update.exe v2.8.2.145 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.142。 {{color c="gray" text="MD5:137b028a4b490de9a477ea272d5f6464"}}


Revision [825]

Edited on 2010-10-26 21:33:30 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.0.146
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146.exe v2.9.0.146]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:f59dd1687108d92d372818f7a2197890"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146_Full.exe v2.9.0.146 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:e24f49970f740a3badc2c6657a6425b6"}}
~- CTeX 2.8.2.145
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145.exe v2.8.2.145]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:db1961e30fca933257f5d52e05bc5624"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145_Full.exe v2.8.2.145 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:861342ef323737eb45b0a17a652866d0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.146_Update.exe v2.9.0.146 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.144。 {{color c="gray" text="MD5:952f4fcf112dae4eaaa135a530cbfccf"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.145_Update.exe v2.8.2.145 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.142。 {{color c="gray" text="MD5:137b028a4b490de9a477ea272d5f6464"}}
Deletions:
~- CTeX 2.9.0.144
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.144.exe v2.9.0.144]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:783508caae7b5d0cdd6451a2709ec4ec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.144_Full.exe v2.9.0.144 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:9ac2cb930536fa56666bc79094eabd17"}}
~- CTeX 2.8.2.142
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.142.exe v2.8.2.142]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:cc0c86f12ca48fc224a01b9b72eecdb8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.142_Full.exe v2.8.2.142 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:a05101c501ee5ba3bf825e7af56efaac"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.144_Update.exe v2.9.0.144 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.144。 {{color c="gray" text="MD5:f423435e0556b31ff4a565cac5bebb8d"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.142_Update.exe v2.8.2.142 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.142。 {{color c="gray" text="MD5:ad85e91ad928563380325777b709872d"}}


Revision [821]

Edited on 2010-10-25 20:24:55 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.0.144
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.144.exe v2.9.0.144]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:783508caae7b5d0cdd6451a2709ec4ec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.144_Full.exe v2.9.0.144 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:9ac2cb930536fa56666bc79094eabd17"}}
~- CTeX 2.8.2.142
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.142.exe v2.8.2.142]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:cc0c86f12ca48fc224a01b9b72eecdb8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.142_Full.exe v2.8.2.142 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:a05101c501ee5ba3bf825e7af56efaac"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.144_Update.exe v2.9.0.144 Update]] (9.49M) 可以从 2.9.0.141 或更高的版本升级到 2.9.0.144。 {{color c="gray" text="MD5:f423435e0556b31ff4a565cac5bebb8d"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.142_Update.exe v2.8.2.142 Update]] (9.49M) 可以从 2.8.2.140 或更高的版本升级到 2.8.2.142。 {{color c="gray" text="MD5:ad85e91ad928563380325777b709872d"}}


Revision [814]

Edited on 2010-10-20 16:46:29 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.9.0.141
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.141.exe v2.9.0.141]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:f9f218b97600a472040271fa9073bde4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.141_Full.exe v2.9.0.141 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:7952c2ae9402d02347e72d3f3c1bf82d"}}
~- CTeX 2.8.2.140
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140.exe v2.8.2.140]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:225783210389bcca12651430e4bd0f0b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140_Full.exe v2.8.2.140 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:c0a3dd8f0bb19bcab49723f42f3407d4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140_Update.exe v2.8.2.140 Update]] (9.89M) 可以从 2.8.1.130 或更高的版本升级到 2.8.2.140。 {{color c="gray" text="MD5:84c451d39f13645f73d7f68174475c11"}}
== CTeX 2.9 ==
~- CTeX 2.9.0.141
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.141.exe v2.9.0.141]] (164M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:f9f218b97600a472040271fa9073bde4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.9/CTeX_2.9.0.141_Full.exe v2.9.0.141 Full]] (1.07G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:7952c2ae9402d02347e72d3f3c1bf82d"}}
~- CTeX 2.8.2.140
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140.exe v2.8.2.140]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:225783210389bcca12651430e4bd0f0b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140_Full.exe v2.8.2.140 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:c0a3dd8f0bb19bcab49723f42f3407d4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.2.140_Update.exe v2.8.2.140 Update]] (9.89M) 可以从 2.8.1.130 或更高的版本升级到 2.8.2.140。 {{color c="gray" text="MD5:84c451d39f13645f73d7f68174475c11"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0.125
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125.exe v2.8.0.125]] (136M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2cf25b3b46903095fa1f85242598d824"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125_Full.exe v2.8.0.125 Full]] (756M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:342201d63b60272df0128a747826f776"}}
== CTeX 2.7 ==
~- CTeX 2.7.1.42
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.1.42.exe v2.7.1.42]] (109M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:6744f4742e75af03aa6fc0778b821e2e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.1.42_Full.exe v2.7.1.42 Full]] (693M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:c8ff48217be54c0b3e07ddc541728e89"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.1.42_Update.exe v2.7.1.42 Update]] (17.6M) 可以从 2.7.0.39 升级到 2.7.1.42。 {{color c="gray" text="MD5:1a1904391a3d58b37ca43557739bb67e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 或 rc2 以后的版本升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:b02614145538fe12fe755268de473895"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{color c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{color c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}


Revision [808]

Edited on 2010-10-15 10:22:28 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.1.130
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.1.130.exe v2.8.1.130]] (144M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:e05e9a88028cd3641264223d14b4ebdb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.1.130_Full.exe v2.8.1.130 Full]] (1.05G) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:41f164be06c52fe6ef702cdd17708d58"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.1.130_Update.exe v2.8.1.130 Update]] (14M) 可以从 2.8.0.125 或更高的版本升级到 2.8.1.130。 {{color c="gray" text="MD5:4428ba75c68bfe2f7c8af2cf73ead4a7"}}


Revision [803]

Edited on 2010-01-29 12:25:44 by LeoAloft
Deletions:
~- CTeX 2.8.0.124
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124.exe v2.8.0.124]] (135M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:12add758d7ba1a17070c26b2169daf11"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124_Full.exe v2.8.0.124 Full]] (745M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:1dcb7d51a47248f29cfa451c65819071"}}


Revision [800]

Edited on 2010-01-25 18:38:54 by LeoAloft
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124_Update.exe v2.8.0.124 Update]] (2.03M) 可以从 2.8.0.123 或更高的版本升级到 2.8.0.124。 {{color c="gray" text="MD5:56e45f5fb9cd15c2f932c8e399dd15c6"}}


Revision [798]

Edited on 2010-01-25 18:35:44 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0.125
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125.exe v2.8.0.125]] (136M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2cf25b3b46903095fa1f85242598d824"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125_Full.exe v2.8.0.125 Full]] (756M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:342201d63b60272df0128a747826f776"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125_Update.exe v2.8.0.125 Update]] (7.96M) 可以从 2.8.0.123 或更高的版本升级到 2.8.0.125。 {{color c="gray" text="MD5:dd67caa490e9e471f36474ea063a3cce"}}
~- CTeX 2.8.0.125
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125.exe v2.8.0.125]] (136M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2cf25b3b46903095fa1f85242598d824"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125_Full.exe v2.8.0.125 Full]] (756M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:342201d63b60272df0128a747826f776"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.125_Update.exe v2.8.0.125 Update]] (7.96M) 可以从 2.8.0.123 或更高的版本升级到 2.8.0.125。 {{color c="gray" text="MD5:dd67caa490e9e471f36474ea063a3cce"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0.123
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123.exe v2.8.0.123]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:372eb8947e4c89b4a808a055705bb5a8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Full.exe v2.8.0.123 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:58fc50d3ac49ad0fc780b5da82893a12"}}


Revision [796]

Edited on 2009-12-25 13:43:23 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0.124
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124.exe v2.8.0.124]] (135M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:12add758d7ba1a17070c26b2169daf11"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124_Full.exe v2.8.0.124 Full]] (745M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:1dcb7d51a47248f29cfa451c65819071"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124_Update.exe v2.8.0.124 Update]] (2.03M) 可以从 2.8.0.123 或更高的版本升级到 2.8.0.124。 {{color c="gray" text="MD5:56e45f5fb9cd15c2f932c8e399dd15c6"}}
~- CTeX 2.8.0.124
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124.exe v2.8.0.124]] (135M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:12add758d7ba1a17070c26b2169daf11"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124_Full.exe v2.8.0.124 Full]] (745M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:1dcb7d51a47248f29cfa451c65819071"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.124_Update.exe v2.8.0.124 Update]] (2.03M) 可以从 2.8.0.123 或更高的版本升级到 2.8.0.124。 {{color c="gray" text="MD5:56e45f5fb9cd15c2f932c8e399dd15c6"}}


Revision [794]

Edited on 2009-11-27 16:58:05 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.123。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.123。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}


Revision [791]

Edited on 2009-11-25 21:37:18 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0.123
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123.exe v2.8.0.123]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:372eb8947e4c89b4a808a055705bb5a8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Full.exe v2.8.0.123 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:58fc50d3ac49ad0fc780b5da82893a12"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}
~- CTeX 2.8.0.123
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123.exe v2.8.0.123]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:372eb8947e4c89b4a808a055705bb5a8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Full.exe v2.8.0.123 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:58fc50d3ac49ad0fc780b5da82893a12"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.123_Update.exe v2.8.0.123 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:7fdf680eb75aa75ad59c609accc71bf5"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0.122
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122.exe v2.8.0.122]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a1513d114075f1421a1a03438124e291"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Full.exe v2.8.0.122 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:75cc8bbee4d9d8657730b72223c573ff"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Update.exe v2.8.0.122 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:3c607f1346fd92c788667a55e1ba3310"}}
~- CTeX 2.8.0.122
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122.exe v2.8.0.122]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a1513d114075f1421a1a03438124e291"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Full.exe v2.8.0.122 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:75cc8bbee4d9d8657730b72223c573ff"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Update.exe v2.8.0.122 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:3c607f1346fd92c788667a55e1ba3310"}}


Revision [788]

Edited on 2009-11-25 20:13:50 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0.122
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122.exe v2.8.0.122]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a1513d114075f1421a1a03438124e291"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Full.exe v2.8.0.122 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:75cc8bbee4d9d8657730b72223c573ff"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Update.exe v2.8.0.122 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:3c607f1346fd92c788667a55e1ba3310"}}
~- CTeX 2.8.0.122
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122.exe v2.8.0.122]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a1513d114075f1421a1a03438124e291"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Full.exe v2.8.0.122 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:75cc8bbee4d9d8657730b72223c573ff"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.122_Update.exe v2.8.0.122 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:3c607f1346fd92c788667a55e1ba3310"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0.120
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120.exe v2.8.0.120]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:b46dfd964be07ae90019077391ec6fcb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Full.exe v2.8.0.120 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:195d35dcb00cbf1e1141bc5c54130cf7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Update.exe v2.8.0.120 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:90f3b341e539fa43b64e8b654f2c6fe0"}}
~- CTeX 2.8.0.120
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120.exe v2.8.0.120]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:b46dfd964be07ae90019077391ec6fcb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Full.exe v2.8.0.120 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:195d35dcb00cbf1e1141bc5c54130cf7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Update.exe v2.8.0.120 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:90f3b341e539fa43b64e8b654f2c6fe0"}}


Revision [783]

Edited on 2009-11-24 19:22:44 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0.120
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120.exe v2.8.0.120]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:b46dfd964be07ae90019077391ec6fcb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Full.exe v2.8.0.120 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:195d35dcb00cbf1e1141bc5c54130cf7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Update.exe v2.8.0.120 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:90f3b341e539fa43b64e8b654f2c6fe0"}}
~- CTeX 2.8.0.120
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120.exe v2.8.0.120]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:b46dfd964be07ae90019077391ec6fcb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Full.exe v2.8.0.120 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:195d35dcb00cbf1e1141bc5c54130cf7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.120_Update.exe v2.8.0.120 Update]] (2.33M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.120。 {{color c="gray" text="MD5:90f3b341e539fa43b64e8b654f2c6fe0"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0.118
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118.exe v2.8.0.118]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5871e27b280130ea065ba04253cfbb01"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Full.exe v2.8.0.118 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:560ce6c8213194336145b72356f5f11a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Update.exe v2.8.0.118 Update]] (1.55M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.118。 {{color c="gray" text="MD5:384e64b5ccb1dd339f504a2c80a8c52e"}}
~- CTeX 2.8.0.118
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118.exe v2.8.0.118]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5871e27b280130ea065ba04253cfbb01"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Full.exe v2.8.0.118 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:560ce6c8213194336145b72356f5f11a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Update.exe v2.8.0.118 Update]] (1.55M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.118。 {{color c="gray" text="MD5:384e64b5ccb1dd339f504a2c80a8c52e"}}


Revision [777]

Edited on 2009-11-22 15:28:05 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0.118
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118.exe v2.8.0.118]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5871e27b280130ea065ba04253cfbb01"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Full.exe v2.8.0.118 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:560ce6c8213194336145b72356f5f11a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Update.exe v2.8.0.118 Update]] (1.55M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.118。 {{color c="gray" text="MD5:384e64b5ccb1dd339f504a2c80a8c52e"}}
~- CTeX 2.8.0.118
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118.exe v2.8.0.118]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5871e27b280130ea065ba04253cfbb01"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Full.exe v2.8.0.118 Full]] (717M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:560ce6c8213194336145b72356f5f11a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0.118_Update.exe v2.8.0.118 Update]] (1.55M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0.118。 {{color c="gray" text="MD5:384e64b5ccb1dd339f504a2c80a8c52e"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0 beta5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5.exe v2.8.0 beta5]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a2141c6257a1a8ad35e71bd0ae1bd326"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Full.exe v2.8.0 beta5 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8d2b5e19d84e19a3ec4f2a13c85949eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Update.exe v2.8.0 beta5 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta5。 {{color c="gray" text="MD5:cfb5d59effdb8b2795faed0b015c036b"}}
~- CTeX 2.8.0 beta5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5.exe v2.8.0 beta5]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a2141c6257a1a8ad35e71bd0ae1bd326"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Full.exe v2.8.0 beta5 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8d2b5e19d84e19a3ec4f2a13c85949eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Update.exe v2.8.0 beta5 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta5。 {{color c="gray" text="MD5:cfb5d59effdb8b2795faed0b015c036b"}}


Revision [776]

Edited on 2009-11-05 19:22:21 by LeoAloft
Deletions:
~- CTeX 2.7.0.39
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39.exe v2.7.0.39]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:1a7371dfacdc03fe5a7fc572ab1a0558"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Full.exe v2.7.0.39 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}


Revision [772]

Edited on 2009-11-02 22:18:33 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0 beta5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5.exe v2.8.0 beta5]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a2141c6257a1a8ad35e71bd0ae1bd326"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Full.exe v2.8.0 beta5 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8d2b5e19d84e19a3ec4f2a13c85949eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Update.exe v2.8.0 beta5 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta5。 {{color c="gray" text="MD5:cfb5d59effdb8b2795faed0b015c036b"}}
~- CTeX 2.8.0 beta5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5.exe v2.8.0 beta5]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:a2141c6257a1a8ad35e71bd0ae1bd326"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Full.exe v2.8.0 beta5 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8d2b5e19d84e19a3ec4f2a13c85949eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta5_Update.exe v2.8.0 beta5 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta5。 {{color c="gray" text="MD5:cfb5d59effdb8b2795faed0b015c036b"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0 beta4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4.exe v2.8.0 beta4]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2f2ea75d56f225fe3ac4767b40b08edc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Full.exe v2.8.0 beta4 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8191d09b8f04a742895c9e6240815636"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Update.exe v2.8.0 beta4 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta4。 {{color c="gray" text="MD5:3ed0d1746a701ad340ce98ed9b5baa83"}}
~- CTeX 2.8.0 beta4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4.exe v2.8.0 beta4]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2f2ea75d56f225fe3ac4767b40b08edc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Full.exe v2.8.0 beta4 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8191d09b8f04a742895c9e6240815636"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Update.exe v2.8.0 beta4 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta4。 {{color c="gray" text="MD5:3ed0d1746a701ad340ce98ed9b5baa83"}}


Revision [768]

Edited on 2009-11-02 17:15:14 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0 beta4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4.exe v2.8.0 beta4]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2f2ea75d56f225fe3ac4767b40b08edc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Full.exe v2.8.0 beta4 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8191d09b8f04a742895c9e6240815636"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Update.exe v2.8.0 beta4 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta4。 {{color c="gray" text="MD5:3ed0d1746a701ad340ce98ed9b5baa83"}}
~- CTeX 2.8.0 beta4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4.exe v2.8.0 beta4]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:2f2ea75d56f225fe3ac4767b40b08edc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Full.exe v2.8.0 beta4 Full]] (715M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:8191d09b8f04a742895c9e6240815636"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta4_Update.exe v2.8.0 beta4 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 或更高的版本升级到 2.8.0 beta4。 {{color c="gray" text="MD5:3ed0d1746a701ad340ce98ed9b5baa83"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0 beta3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3.exe v2.8.0 beta3]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:bb954ae54b18f22b0f7a8cd2e765d1dc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3_Full.exe v2.8.0 beta3 Full]] (709M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:e7d3a85581b8bf48347891c50bfbb4cb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3_Update.exe v2.8.0 beta3 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 升级到 2.8.0 beta3。 {{color c="gray" text="MD5:0d131239c800397c84fdea2447e315b2"}}
~- CTeX 2.8.0 beta3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3.exe v2.8.0 beta3]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:bb954ae54b18f22b0f7a8cd2e765d1dc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3_Full.exe v2.8.0 beta3 Full]] (709M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:e7d3a85581b8bf48347891c50bfbb4cb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3_Update.exe v2.8.0 beta3 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 升级到 2.8.0 beta3。 {{color c="gray" text="MD5:0d131239c800397c84fdea2447e315b2"}}


Revision [728]

Edited on 2009-10-15 11:38:53 by LeoAloft
Additions:
== CTeX 2.8 ==


Revision [723]

Edited on 2009-10-14 13:55:29 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0 beta3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3.exe v2.8.0 beta3]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:bb954ae54b18f22b0f7a8cd2e765d1dc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3_Full.exe v2.8.0 beta3 Full]] (709M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:e7d3a85581b8bf48347891c50bfbb4cb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta3_Update.exe v2.8.0 beta3 Update]] (1.53M) 可以从 2.8.0 beta2 升级到 2.8.0 beta3。 {{color c="gray" text="MD5:0d131239c800397c84fdea2447e315b2"}}
Deletions:
~- CTeX 2.8.0 beta2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2.exe v2.8.0 beta2]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:AE150343792BEE5E60945A1E0E09DC19"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2_Full.exe v2.8.0 beta2 Full]] (709M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:86D236F0C05FC1F3DA3608820A94C9AA"}}


Revision [722]

Edited on 2009-10-11 17:06:52 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2_Update.exe v2.8.0 beta2 Update]] (21.3M) 可以从 2.8.0 beta1 升级到 2.8.0 beta2。 {{color c="gray" text="MD5:1ec183cacfc0e142dff4282d99ba447a"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2_Update.exe v2.8.0 beta2 Update]] (21.3M) 可以从 2.8.0 beta1 升级到 2.8.0 beta2。 {{color c="gray" text="MD5:530736F3F6380A3E84246E348A9B7F74"}}


Revision [715]

Edited on 2009-10-11 16:31:37 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0 beta2
Deletions:
~- CTeX 2.8.0 beta1


Revision [714]

Edited on 2009-10-11 16:31:28 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2.exe v2.8.0 beta2]] (127M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:AE150343792BEE5E60945A1E0E09DC19"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2_Full.exe v2.8.0 beta2 Full]] (709M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:86D236F0C05FC1F3DA3608820A94C9AA"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta2_Update.exe v2.8.0 beta2 Update]] (21.3M) 可以从 2.8.0 beta1 升级到 2.8.0 beta2。 {{color c="gray" text="MD5:530736F3F6380A3E84246E348A9B7F74"}}
== CTeX 2.7 ==
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta1.exe v2.8.0 beta1]] (116M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:7531fe28310b63a4a4c75f19db1087d3"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta1_Full.exe v2.8.0 beta1 Full]] (698M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:4920e2d5e5a09a111e155b6af7fe29cd"}}


Revision [709]

Edited on 2009-09-24 16:53:56 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.1.42
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.1.42.exe v2.7.1.42]] (109M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:6744f4742e75af03aa6fc0778b821e2e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.1.42_Full.exe v2.7.1.42 Full]] (693M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:c8ff48217be54c0b3e07ddc541728e89"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.1.42_Update.exe v2.7.1.42 Update]] (17.6M) 可以从 2.7.0.39 升级到 2.7.1.42。 {{color c="gray" text="MD5:1a1904391a3d58b37ca43557739bb67e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 或 rc2 以后的版本升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:b02614145538fe12fe755268de473895"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 或 rc2 以后的版本升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}


Revision [703]

Edited on 2009-09-12 18:21:33 by LeoAloft
Additions:
~- 问题反馈请访问 [[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=52285&extra=page%3D1 CTEX论坛]]
Deletions:
~- 问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]


Revision [697]

Edited on 2009-09-12 18:00:41 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.8.0 beta1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta1.exe v2.8.0 beta1]] (116M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:7531fe28310b63a4a4c75f19db1087d3"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.8/CTeX_2.8.0_beta1_Full.exe v2.8.0 beta1 Full]] (698M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:4920e2d5e5a09a111e155b6af7fe29cd"}}


Revision [696]

Edited on 2009-07-17 14:42:57 by LeoAloft
Additions:
~- {{color c="red" text="FTP 服务器限制每个 IP 只能使用 5 个进程,请不要尝试重复连接。"}}
Deletions:
~- {{color c="red" text="FTP 服务器限制每个 IP 只能使用 2 个进程,请不要尝试重复连接。"}}


Revision [695]

Edited on 2009-07-17 14:32:06 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 或 rc2 以后的版本升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 或 rc2 以后的版本升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:b02614145538fe12fe755268de473895"}}


Revision [691]

Edited on 2009-07-17 14:14:54 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.0.39
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39.exe v2.7.0.39]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:1a7371dfacdc03fe5a7fc572ab1a0558"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Full.exe v2.7.0.39 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}
~- CTeX 2.7.0.39
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39.exe v2.7.0.39]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:1a7371dfacdc03fe5a7fc572ab1a0558"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Full.exe v2.7.0.39 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:0cd7a480833330d24a4a5f0f491d55a4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.39_Update.exe v2.7.0.39 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.39。 {{color c="gray" text="MD5:b02614145538fe12fe755268de473895"}}
Deletions:
~- CTeX 2.7.0.38
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}
~- CTeX 2.7.0.38
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}


Revision [682]

Edited on 2009-07-16 17:06:37 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (107M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (696M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (1.66M) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (735K) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (735K) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}


Revision [681]

Edited on 2009-07-16 17:04:52 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.0.38
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (735K) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}
~- CTeX 2.7.0.38
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38.exe v2.7.0.38]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:5068040b7d0c8d436e4cb2646d4f92eb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Full.exe v2.7.0.38 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:412248ec612a5edb98865e38a203341a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0.38_Update.exe v2.7.0.38 Update]] (735K) 可以从 rc2 升级到 2.7.0.38。 {{color c="gray" text="MD5:1d083306309756d4b713ea63fe45b648"}}
Deletions:
~- CTeX 2.7.0 rc2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- CTeX 2.7.0 rc2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}


Revision [674]

Edited on 2009-06-16 00:26:31 by LeoAloft

No Differences

Revision [672]

Edited on 2009-06-16 00:21:27 by LeoAloft
Additions:
~- {{color c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}
~- {{color c="red" text="FTP 服务器限制每个 IP 只能使用 2 个进程,请不要尝试重复连接。"}}
~- {{color c="red" text="30 秒内超过 5 次连接将被系统自动封禁 12 小时,请设置好你的 FTP 客户端。"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{color c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{color c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{color c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{color c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{color c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{color c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
Deletions:
~- {{colour c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}
~- {{colour c="red" text="FTP 服务器限制每个 IP 只能使用 2 个进程,请不要尝试重复连接。"}}
~- {{colour c="red" text="30 秒内超过 5 次连接将被系统自动封禁 12 小时,请设置好你的 FTP 客户端。"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}


Revision [646]

Edited on 2009-06-11 10:16:02 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] (105M) 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] (688M) 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] (735K) 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] (2.43M) 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}


Revision [644]

Edited on 2009-06-10 11:38:27 by LeoAloft
Deletions:
~- 基于 MiKTeX 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.6-Basic.exe v2.4.6 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 75d81590754b76705e4e57d12ee0ca61"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.6-Full.exe v2.4.6 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 77dfaaec9b754ec6b86b074a3b21d692"}}


Revision [639]

Edited on 2009-06-10 11:34:41 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.0 rc2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2.exe v2.7.0 rc2]] 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:6e1e383e2778ec5b0482c894f3318c96"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Full.exe v2.7.0 rc2 Full]] 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:85bb417d0746916c1c6f236582ea0781"}}
~- 升级程序
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc2_Update.exe v2.7.0 rc2 Update]] 可以从 rc1 升级到 rc2。 {{colour c="gray" text="MD5:8dcd2e34c3e0c171e9c1bc885f6e49f2"}}
~- 问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]
Deletions:
~- CTeX 2.7.0 rc1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1.exe v2.7.0 rc1]] 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:5853420d798957b1e1b557edaf92acb8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Full.exe v2.7.0 rc1 Full]] 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:2e14340211cba3b21b4d1c71dfbdcd6e"}}
~- 问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]


Revision [636]

Edited on 2009-05-25 12:27:56 by LeoAloft
Deletions:
=== [[CTeXFonts CTeX-Fonts]] ===
~- For CTeX 2.4.6
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e2dc112fd177125be46f897a164f4d7"}}
~- 单独字体安装包
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.6-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 57a43724f02ebc16b652c89986830a8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.6-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 1802f70ad65a8b90d93a32c956ab6f73"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.6-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 15904f27855b82eba2ecc0ffd460bdb6"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.6-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 512c5c6398629d3f97d739aadb3d4e3e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.6-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 366c57f417978a06af7b8f4d695649ab"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.6-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 36e9c8045a38f77bdc93b3681621afec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.6-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 6df8d0c74ef3b9c24feb3a4f879e556b"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.3 - 2.4 (< 2.4.6)
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/2.4.4/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/2.4.3-FZ/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
=== [[CTeXCS CTeX-CS]] ===
~- For CTeX / MiKTeX 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.4.exe v1.5.4]] {{colour c="gray" text="MD5: 0245789696a084390deddf56042b28b1"}}


Revision [629]

Edited on 2009-05-24 14:08:06 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.0 rc1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1.exe v2.7.0 rc1]] 包含 Basic 版 MiKTeX,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5:5853420d798957b1e1b557edaf92acb8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Full.exe v2.7.0 rc1 Full]] 包含完整版 MiKTeX。 {{colour c="gray" text="MD5:2e14340211cba3b21b4d1c71dfbdcd6e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_rc1_Update.exe v2.7.0 rc1 Update]] 可以从 beta2 升级到 rc1。 {{colour c="gray" text="MD5:e5fc0bf73b10766423fc000e9cf81c4c"}}
~- 问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]
Deletions:
~- CTeX 2.7.0 beta2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta2.exe v2.7.0 beta2]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:064e4c93a2d49ba9bfa66d5126e831a8"}}


Revision [615]

Edited on 2009-05-11 09:25:22 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta2.exe v2.7.0 beta2]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:064e4c93a2d49ba9bfa66d5126e831a8"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX 2.7.0_beta2.exe v2.7.0 beta2]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:064e4c93a2d49ba9bfa66d5126e831a8"}}


Revision [614]

Edited on 2009-05-11 09:25:01 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX 2.7.0_beta2.exe v2.7.0 beta2]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:064e4c93a2d49ba9bfa66d5126e831a8"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta2.exe v2.7.0 beta2]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:064e4c93a2d49ba9bfa66d5126e831a8"}}


Revision [612]

Edited on 2009-05-10 22:23:40 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.0 beta2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta2.exe v2.7.0 beta2]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:064e4c93a2d49ba9bfa66d5126e831a8"}}
Deletions:
~- CTeX 2.7.0 beta1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta1.exe v2.7.0 beta1]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:f9b0d8d65b24aafaf0e219b6231a6a1e"}}


Revision [607]

Edited on 2009-05-04 18:06:48 by LeoAloft
Additions:
~- [[http://ctex.org/banned.html 封禁 IP 列表]]


Revision [606]

Edited on 2009-05-03 12:27:57 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta1.exe v2.7.0 beta1]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。问题反馈请访问[[http://bbs.ctex.org/viewthread.php?tid=49481&extra=page%3D1]]。 {{colour c="gray" text="MD5:f9b0d8d65b24aafaf0e219b6231a6a1e"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta1.exe v2.7.0 beta1]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。 {{colour c="gray" text="MD5:f9b0d8d65b24aafaf0e219b6231a6a1e"}}


Revision [603]

Edited on 2009-05-03 12:08:10 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta1.exe v2.7.0 beta1]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。 {{colour c="gray" text="MD5:f9b0d8d65b24aafaf0e219b6231a6a1e"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta1.exe v2.7.0 beta1]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。 {{colour c="gray" text="MD5:"}}


Revision [602]

Edited on 2009-05-03 12:06:55 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.7.0 beta1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.7/CTeX_2.7.0_beta1.exe v2.7.0 beta1]] 测试版本,请谨慎使用。这是 Basic 版本,占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。Full 版本将在正式版本中发布。 {{colour c="gray" text="MD5:"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.6
~- [[CTeXFonts CTeX-Fonts]] 2.4.6


Revision [601]

Edited on 2009-05-03 12:04:23 by LeoAloft
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e2dc112fd177125be46f897a164f4d7"}}


Revision [600]

Edited on 2009-05-03 12:03:59 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e2dc112fd177125be46f897a164f4d7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.6-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 57a43724f02ebc16b652c89986830a8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.6-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 1802f70ad65a8b90d93a32c956ab6f73"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.6-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 15904f27855b82eba2ecc0ffd460bdb6"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.6-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 512c5c6398629d3f97d739aadb3d4e3e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.6-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 366c57f417978a06af7b8f4d695649ab"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.6-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 36e9c8045a38f77bdc93b3681621afec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.6-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 6df8d0c74ef3b9c24feb3a4f879e556b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/2.4.4/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/2.4.3-FZ/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.4.exe v1.5.4]] {{colour c="gray" text="MD5: 0245789696a084390deddf56042b28b1"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.6-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 57a43724f02ebc16b652c89986830a8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.6-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 1802f70ad65a8b90d93a32c956ab6f73"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.6-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 15904f27855b82eba2ecc0ffd460bdb6"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.6-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 512c5c6398629d3f97d739aadb3d4e3e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.6-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 366c57f417978a06af7b8f4d695649ab"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.6-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 36e9c8045a38f77bdc93b3681621afec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.6-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 6df8d0c74ef3b9c24feb3a4f879e556b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/2.4.4/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/2.4.3-FZ/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.4.exe v1.5.4]] {{colour c="gray" text="MD5: 0245789696a084390deddf56042b28b1"}}


Revision [599]

Edited on 2009-05-03 12:03:11 by LeoAloft
Deletions:
~- [[http://ctex.org/banned.html 封禁 IP 列表]]
~- [[CTeXBitTorrent BitTorrent 种子]]


Revision [579]

Edited on 2007-04-03 09:17:23 by LeoAloft
Additions:
~- [[CTeXFonts CTeX-Fonts]] 2.4.6
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-8-Basic.exe v2.4.5-8 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 1b1e00ae1b7b8dc8ec3a94b420c312ba"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-8-Full.exe v2.4.5-8 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 5fe57520af36619d2d12e1ebdec8a578"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-8.exe v2.4.5-8 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 7090e1d6053841df5f830f4f98fb411c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-8.exe v2.4.5-8 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 963cc0c3fead5416dfb4e7489ff95cbc"}}


Revision [557]

Edited on 2006-12-19 15:39:43 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.6-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 57a43724f02ebc16b652c89986830a8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.6-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 1802f70ad65a8b90d93a32c956ab6f73"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.6-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 15904f27855b82eba2ecc0ffd460bdb6"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.6-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 512c5c6398629d3f97d739aadb3d4e3e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.6-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 366c57f417978a06af7b8f4d695649ab"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.6-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 36e9c8045a38f77bdc93b3681621afec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.6-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 6df8d0c74ef3b9c24feb3a4f879e556b"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 57a43724f02ebc16b652c89986830a8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 1802f70ad65a8b90d93a32c956ab6f73"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 15904f27855b82eba2ecc0ffd460bdb6"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 512c5c6398629d3f97d739aadb3d4e3e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 366c57f417978a06af7b8f4d695649ab"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 36e9c8045a38f77bdc93b3681621afec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 6df8d0c74ef3b9c24feb3a4f879e556b"}}


Revision [556]

Edited on 2006-12-19 15:38:37 by LeoAloft
Additions:
~- For CTeX / MiKTeX 2.3 - 2.4 (< 2.4.6)
Deletions:
~- For CTeX / MiKTeX 2.3 - 2.4


Revision [555]

Edited on 2006-12-19 15:37:57 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e2dc112fd177125be46f897a164f4d7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e2dc112fd177125be46f897a164f4d7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 57a43724f02ebc16b652c89986830a8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 1802f70ad65a8b90d93a32c956ab6f73"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 15904f27855b82eba2ecc0ffd460bdb6"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 512c5c6398629d3f97d739aadb3d4e3e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 366c57f417978a06af7b8f4d695649ab"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 36e9c8045a38f77bdc93b3681621afec"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 6df8d0c74ef3b9c24feb3a4f879e556b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/2.4.4/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3ac685461a5907366bb7a66b1f06d504"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 7f7f126060fbc3a0d49d4fd7245d6ab2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 0f636a904129cc3ae8359a2169c62c81"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 016926f02a3e5de6e3729e035e7b487e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f2490a8cbddd013ef6577f522de6a1a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 51c210563a3c8ddedf29f6981c08cd9e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 85537994601594723a4a396e66162583"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}


Revision [554]

Edited on 2006-12-19 15:26:38 by LeoAloft
Additions:
~- For CTeX 2.4.6
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- For CTeX 2.4.6
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.6.exe v2.4.6]] 支持 CTeX 2.4.6。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/2.4.3-FZ/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}


Revision [553]

Edited on 2006-12-19 15:24:39 by LeoAloft
Deletions:
~- 基于 MiKTeX 2.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.3/CTeX-2.3.4-Basic.exe v2.3.4 Basic]] 最小安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 73c5211c4e3b36864f83d2802462ea1c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.3/CTeX-2.3.4-Pro.exe v2.3.4 Pro]] 常用安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 48a8ccae767b993627ad7ecaade19f8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.3/CTeX-2.3.4-Full.exe v2.3.4 Full]] 完整安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 3bd9fcd24f9f20fd933d209f4065de19"}}
~- 基于 MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.2/CTeX-2.2.4-Basic.exe v2.2.4 Basic]] 最小安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 1d7f2dccb83120ebcd89b05bc9f9d3c0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.2/CTeX-2.2.4-Pro.exe v2.2.4 Pro]] 常用安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 95a49f57c65238bcf2e2fdc5e92e09bc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.2/CTeX-2.2.4-Full.exe v2.2.4 Full]] 完整安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e000f5cb5c126db00c517d86eb5844a"}}
~- 基于 MiKTeX 2.0
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.0/ctex-2.0.exe v2.0]] {{colour c="gray" text="MD5: be3271d1dcd1d11d13655f40e54cb870"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.0/ctex-2.0-texguru.zip v2.0-texguru]] TeXGuru 修改的 CTeX 中文套装 2.0,加强了对 CCT 的支持。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f98288558e150e2627872b545dacf08"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3.exe v2.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 1f142d298c74a308c71fac698c0d8ec3"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.3.0.exe v2.3.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 41ecc63e14e4a4da8228e55b96a96d83"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.3.3.exe v1.3.3]] {{colour c="gray" text="MD5: b72a7097aff01fd6ad82f21995100bcf"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.2.3.exe v1.2.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 3d80cdc6e0c1cca06c5dc9978eadc3d3"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2, 旧版 CCT
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.0.1.exe v1.0.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 74489b6a8d6934aa68f221e29afba1fb"}}


Revision [545]

Edited on 2006-12-17 21:15:54 by LeoAloft
Deletions:
~- CTeX 2.4.5-8
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-7-Basic.exe v2.4.5-7 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 4313f29b2e6705ddce61958deeb20dc7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-7-Full.exe v2.4.5-7 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 27a8a55ccc88f9f275c0d79919ee1eae"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-7.exe v2.4.5-7 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 07a54160d3e02706315a595af1158808"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-7.exe v2.4.5-7 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 38a35f6ca56355c75a1d3b44a4483093"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.3.exe v1.5.3]] {{colour c="gray" text="MD5: b4afcee7f27e92b9b3c8299f23a1c83c"}}


Revision [544]

Edited on 2006-12-17 21:13:36 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.6
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.6-Basic.exe v2.4.6 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 75d81590754b76705e4e57d12ee0ca61"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.6-Full.exe v2.4.6 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 77dfaaec9b754ec6b86b074a3b21d692"}}


Revision [537]

Edited on 2006-12-16 16:08:49 by LeoAloft
Additions:
~- [[CTeXBitTorrent BitTorrent 种子]]
Deletions:
~- [[CTeXBitTorrent BitTorrent种子]]


Revision [535]

Edited on 2006-12-16 16:06:58 by LeoAloft
Additions:
~- [[CTeXBitTorrent BitTorrent种子]]


Revision [485]

Edited on 2006-04-16 19:30:07 by LeoAloft
Deletions:
=== [[CTeXExt CTeX-Ext]] ===
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-ext/CTeX-Ext-1.1.0.exe v1.1.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 20288b657992d1e1c2ea8ebbb28a176e"}}


Revision [484]

Edited on 2006-04-16 19:29:33 by LeoAloft
Additions:
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.4.exe v1.5.4]] {{colour c="gray" text="MD5: 0245789696a084390deddf56042b28b1"}}
Deletions:
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.3


Revision [482]

Edited on 2006-04-16 18:08:49 by LeoAloft
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.2.exe v1.5.2]] {{colour c="gray" text="MD5: b4afcee7f27e92b9b3c8299f23a1c83c"}}


Revision [481]

Edited on 2006-04-16 18:08:12 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-8
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-8-Basic.exe v2.4.5-8 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 1b1e00ae1b7b8dc8ec3a94b420c312ba"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-8-Full.exe v2.4.5-8 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 5fe57520af36619d2d12e1ebdec8a578"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-8.exe v2.4.5-8 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 7090e1d6053841df5f830f4f98fb411c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-8.exe v2.4.5-8 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 963cc0c3fead5416dfb4e7489ff95cbc"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.5-7


Revision [465]

Edited on 2006-01-08 16:39:26 by LeoAloft
Additions:
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.2.exe v1.5.2]] {{colour c="gray" text="MD5: b4afcee7f27e92b9b3c8299f23a1c83c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.3.exe v1.5.3]] {{colour c="gray" text="MD5: b4afcee7f27e92b9b3c8299f23a1c83c"}}
Deletions:
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.2.exe v1.5.2]] {{colour c="gray" text="MD5: 30fb013c71adf8722cecf515c716fdd5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.2.exe v1.5.2]] {{colour c="gray" text="MD5: 30fb013c71adf8722cecf515c716fdd5"}}


Revision [463]

Edited on 2006-01-08 16:19:36 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-7
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-7-Basic.exe v2.4.5-7 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 4313f29b2e6705ddce61958deeb20dc7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-7-Full.exe v2.4.5-7 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 27a8a55ccc88f9f275c0d79919ee1eae"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-7.exe v2.4.5-7 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 07a54160d3e02706315a595af1158808"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-7.exe v2.4.5-7 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 38a35f6ca56355c75a1d3b44a4483093"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-7-Basic.exe v2.4.5-7 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 4313f29b2e6705ddce61958deeb20dc7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-7-Full.exe v2.4.5-7 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 27a8a55ccc88f9f275c0d79919ee1eae"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-7.exe v2.4.5-7 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 07a54160d3e02706315a595af1158808"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-7.exe v2.4.5-7 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 38a35f6ca56355c75a1d3b44a4483093"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.5-6
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Basic.exe v2.4.5-6 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 315cc61cd7f16b696b7023e7e0c47195"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Full.exe v2.4.5-6 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 932580c291f8411eca7e4afc43739eb7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: c11eb17a2b75b6e88b06a39c772ff650"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 2387356111026a8d3977805027b915d8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Basic.exe v2.4.5-6 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 315cc61cd7f16b696b7023e7e0c47195"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Full.exe v2.4.5-6 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 932580c291f8411eca7e4afc43739eb7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: c11eb17a2b75b6e88b06a39c772ff650"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 2387356111026a8d3977805027b915d8"}}


Revision [456]

Edited on 2005-12-26 08:32:55 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-6
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Basic.exe v2.4.5-6 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 315cc61cd7f16b696b7023e7e0c47195"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Full.exe v2.4.5-6 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 932580c291f8411eca7e4afc43739eb7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: c11eb17a2b75b6e88b06a39c772ff650"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 2387356111026a8d3977805027b915d8"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.2.exe v1.5.2]] {{colour c="gray" text="MD5: 30fb013c71adf8722cecf515c716fdd5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Basic.exe v2.4.5-6 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 315cc61cd7f16b696b7023e7e0c47195"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-6-Full.exe v2.4.5-6 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 932580c291f8411eca7e4afc43739eb7"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: c11eb17a2b75b6e88b06a39c772ff650"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-6.exe v2.4.5-6 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 2387356111026a8d3977805027b915d8"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.2.exe v1.5.2]] {{colour c="gray" text="MD5: 30fb013c71adf8722cecf515c716fdd5"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.5-5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-5-Basic.exe v2.4.5-5 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 0f61e1c141c0c83442c4579e8d2fdfbb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-5-Full.exe v2.4.5-5 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 8027cf6ee8293808876913bfb6eb87a5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-5.exe v2.4.5-5 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-5.exe v2.4.5-5 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.1.exe v1.5.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 8d02d236c64a1912e1825522b189647a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Basic.exe v2.4.2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 046725f0b6f9bacf7ad6d1aa4351aeb2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Full.exe v2.4.2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 43297fdc86bc158f16734f4512d5e4d4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.3.exe v1.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 93cb2d1b4154b32298cafa62a51f2a15"}}


Revision [402]

Edited on 2005-11-26 22:37:05 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-5-Basic.exe v2.4.5-5 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 0f61e1c141c0c83442c4579e8d2fdfbb"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-5-Full.exe v2.4.5-5 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 8027cf6ee8293808876913bfb6eb87a5"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-5.exe v2.4.5-5 Basic Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Basic 之后的版本升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-5.exe v2.4.5-5 Full Update]] 升级补丁,从 CTeX 2.4.5 Full 之后的版本升级。
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.1.exe v1.5.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 8d02d236c64a1912e1825522b189647a"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.5-4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-4.exe v2.4.5-4 Basic Update]] 从 CTeX 2.4.5 Basic 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-4.exe v2.4.5-4 Full Update]] 从 CTeX 2.4.5 Full 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-4-Basic.exe v2.4.5-4 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 8119174b6bd847d112632495b72150a0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-4-Full.exe v2.4.5-4 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: c8dacef0e09f5f7d8c6c1ceca36feb96"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.0
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.0.exe v1.5.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 2010896ae985a0153fc27226c4e96948"}}


Revision [390]

Edited on 2005-11-09 10:26:46 by LeoAloft
Deletions:
~- CTeX 2.4.5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-Basic.exe v2.4.5 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 5e93590f682e9fe1144ed3d4b229baa4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-Full.exe v2.4.5 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 3e8ca4ae1ccce358a856f7c869d4a5e4"}}


Revision [307]

Edited on 2005-10-28 12:23:20 by LeoAloft
Additions:
~- [[http://ctex.org/banned.html 封禁 IP 列表]]
Deletions:
~- [[http://www.ctex.org/banned.html 封禁 IP 列表]]


Revision [303]

Edited on 2005-10-20 15:19:19 by LeoAloft
Additions:
~- {{colour c="red" text="30 秒内超过 5 次连接将被系统自动封禁 12 小时,请设置好你的 FTP 客户端。"}}
Deletions:
~- {{colour c="red" text="600 秒内超过 15 次连接将被系统自动封禁 1 周,请设置好你的 FTP 客户端。"}}


Revision [299]

Edited on 2005-10-20 08:21:40 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-4.exe v2.4.5-4 Basic Update]] 从 CTeX 2.4.5 Basic 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-4.exe v2.4.5-4 Full Update]] 从 CTeX 2.4.5 Full 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-4-Basic.exe v2.4.5-4 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 8119174b6bd847d112632495b72150a0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-4-Full.exe v2.4.5-4 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: c8dacef0e09f5f7d8c6c1ceca36feb96"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.5-3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-3.exe v2.4.5-3 Basic Update]] 从 CTeX 2.4.5 Basic 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-3.exe v2.4.5-3 Full Update]] 从 CTeX 2.4.5 Full 升级。
~- CTeX 2.4.5-2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-2-Basic.exe v2.4.5-2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 7ec91d69d917b5d963e2694a7fce8e5b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-2-Full.exe v2.4.5-2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 36cd9f919aa920ab0ddfb64022238328"}}


Revision [295]

Edited on 2005-10-18 23:44:45 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-3.exe v2.4.5-3 Basic Update]] 从 CTeX 2.4.5 Basic 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-3.exe v2.4.5-3 Full Update]] 从 CTeX 2.4.5 Full 升级。
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-2.exe v2.4.5-2 Basic Update]] 从 CTeX 2.4.5 Basic 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-2.exe v2.4.5-2 Full Update]] 从 CTeX 2.4.5 Full 升级。


Revision [291]

Edited on 2005-10-15 18:34:08 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5-2
Deletions:
~- CTeX 2.4.5 Update 2


Revision [290]

Edited on 2005-10-15 18:32:44 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-2-Basic.exe v2.4.5-2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 7ec91d69d917b5d963e2694a7fce8e5b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-2-Full.exe v2.4.5-2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 36cd9f919aa920ab0ddfb64022238328"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-2.exe v2.4.5-2 Basic Update]] 从 CTeX 2.4.5 Basic 升级。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-2.exe v2.4.5-2 Full Update]] 从 CTeX 2.4.5 Full 升级。
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-2.exe v2.4.5 Basic]]
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-2.exe v2.4.5 Full]]


Revision [289]

Edited on 2005-10-15 11:28:05 by LeoAloft
Additions:
~- [[http://www.ctex.org/banned.html 封禁 IP 列表]]


Revision [287]

Edited on 2005-10-12 09:58:02 by LeoAloft
Additions:
==== 下载中心 ====
Deletions:
====== 下载中心 ======


Revision [286]

Edited on 2005-10-12 09:57:01 by LeoAloft
Additions:
====== 下载中心 ======
~- {{colour c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}
~- {{colour c="red" text="FTP 服务器限制每个 IP 只能使用 2 个进程,请不要尝试重复连接。"}}
~- {{colour c="red" text="600 秒内超过 15 次连接将被系统自动封禁 1 周,请设置好你的 FTP 客户端。"}}
Deletions:
=== 下载中心 ===
{{colour c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}


Revision [285]

Edited on 2005-10-11 22:59:03 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5 Update 2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Basic-2.4.5-2.exe v2.4.5 Basic]]
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-Update-Full-2.4.5-2.exe v2.4.5 Full]]


Revision [278]

Edited on 2005-10-11 00:01:35 by LeoAloft
Additions:
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.5.0
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.5.0.exe v1.5.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 2010896ae985a0153fc27226c4e96948"}}


Revision [276]

Edited on 2005-10-09 07:45:29 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.5
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-Basic.exe v2.4.5 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 5e93590f682e9fe1144ed3d4b229baa4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.5-Full.exe v2.4.5 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 3e8ca4ae1ccce358a856f7c869d4a5e4"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.4-Basic.exe v2.4.4 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 203b2618d3fe4926a5f94ff461eddaa4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.4-Full.exe v2.4.4 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: b87a275358213bec3416a9fb527e8bb3"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.4.3


Revision [261]

Edited on 2005-09-28 10:49:47 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.4-Basic.exe v2.4.4 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 203b2618d3fe4926a5f94ff461eddaa4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.4-Full.exe v2.4.4 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: b87a275358213bec3416a9fb527e8bb3"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.3-Basic.exe v2.4.3 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: f68931f890dd9a89d3605c1e2d88b664"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.3-Full.exe v2.4.3 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 001cbeb7c1d849fbaa9598786b180b00"}}


Revision [251]

Edited on 2005-09-23 14:18:24 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.3-Basic.exe v2.4.3 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: f68931f890dd9a89d3605c1e2d88b664"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.3-Full.exe v2.4.3 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 001cbeb7c1d849fbaa9598786b180b00"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.2


Revision [222]

Edited on 2005-04-28 10:08:41 by LeoAloft
Additions:
{{include page="NavigationCTeXSuite"}}
=== 下载中心 ===
{{colour c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}
== 最新下载 ==
~- CTeX 2.4.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Basic.exe v2.4.2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 046725f0b6f9bacf7ad6d1aa4351aeb2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Full.exe v2.4.2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 43297fdc86bc158f16734f4512d5e4d4"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.4.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.3.exe v1.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 93cb2d1b4154b32298cafa62a51f2a15"}}
----
=== CTeX 套装 ===
~- 基于 MiKTeX 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Basic.exe v2.4.2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 046725f0b6f9bacf7ad6d1aa4351aeb2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Full.exe v2.4.2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 43297fdc86bc158f16734f4512d5e4d4"}}
~- 基于 MiKTeX 2.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.3/CTeX-2.3.4-Basic.exe v2.3.4 Basic]] 最小安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 73c5211c4e3b36864f83d2802462ea1c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.3/CTeX-2.3.4-Pro.exe v2.3.4 Pro]] 常用安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 48a8ccae767b993627ad7ecaade19f8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.3/CTeX-2.3.4-Full.exe v2.3.4 Full]] 完整安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 3bd9fcd24f9f20fd933d209f4065de19"}}
~- 基于 MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.2/CTeX-2.2.4-Basic.exe v2.2.4 Basic]] 最小安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 1d7f2dccb83120ebcd89b05bc9f9d3c0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.2/CTeX-2.2.4-Pro.exe v2.2.4 Pro]] 常用安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 95a49f57c65238bcf2e2fdc5e92e09bc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.2/CTeX-2.2.4-Full.exe v2.2.4 Full]] 完整安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e000f5cb5c126db00c517d86eb5844a"}}
~- 基于 MiKTeX 2.0
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.0/ctex-2.0.exe v2.0]] {{colour c="gray" text="MD5: be3271d1dcd1d11d13655f40e54cb870"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/2.0/ctex-2.0-texguru.zip v2.0-texguru]] TeXGuru 修改的 CTeX 中文套装 2.0,加强了对 CCT 的支持。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f98288558e150e2627872b545dacf08"}}
----
=== [[CTeXFonts CTeX-Fonts]] ===
~- For CTeX / MiKTeX 2.3 - 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- 单独字体安装包
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3ac685461a5907366bb7a66b1f06d504"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 7f7f126060fbc3a0d49d4fd7245d6ab2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 0f636a904129cc3ae8359a2169c62c81"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 016926f02a3e5de6e3729e035e7b487e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f2490a8cbddd013ef6577f522de6a1a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 51c210563a3c8ddedf29f6981c08cd9e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 85537994601594723a4a396e66162583"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3.exe v2.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 1f142d298c74a308c71fac698c0d8ec3"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.3.0.exe v2.3.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 41ecc63e14e4a4da8228e55b96a96d83"}}
----
=== [[CTeXCS CTeX-CS]] ===
~- For CTeX / MiKTeX 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.3.exe v1.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 93cb2d1b4154b32298cafa62a51f2a15"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.3.3.exe v1.3.3]] {{colour c="gray" text="MD5: b72a7097aff01fd6ad82f21995100bcf"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.2.3.exe v1.2.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 3d80cdc6e0c1cca06c5dc9978eadc3d3"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2, 旧版 CCT
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/obsolete/ctex-cs/CTeX-CS-1.0.1.exe v1.0.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 74489b6a8d6934aa68f221e29afba1fb"}}
----
=== [[CTeXExt CTeX-Ext]] ===
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-ext/CTeX-Ext-1.1.0.exe v1.1.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 20288b657992d1e1c2ea8ebbb28a176e"}}
----
CategoryCTeXSuite
Deletions:
{{include page="NavigationCTeXSuite"}}
=== 下载中心 ===

{{colour c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}

~- 欢迎使用 [[CTeXBitTorrent BT 下载]]。

== 最新下载 ==

~- CTeX 2.4.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Basic.exe v2.4.2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 046725f0b6f9bacf7ad6d1aa4351aeb2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Full.exe v2.4.2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 43297fdc86bc158f16734f4512d5e4d4"}}

~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.4.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.3.exe v1.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 93cb2d1b4154b32298cafa62a51f2a15"}}

----
=== CTeX 套装 ===

~- 基于 MiKTeX 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.0-Basic.exe v2.4.0 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 3a0c1cd6d55384972339b039b2d52cce"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.0-Full.exe v2.4.0 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 3c41dc9312829f419bd5879b12878640"}}
~- 基于 MiKTeX 2.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.3/CTeX-2.3.4-Basic.exe v2.3.4 Basic]] 最小安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 73c5211c4e3b36864f83d2802462ea1c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.3/CTeX-2.3.4-Pro.exe v2.3.4 Pro]] 常用安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 48a8ccae767b993627ad7ecaade19f8f"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.3/CTeX-2.3.4-Full.exe v2.3.4 Full]] 完整安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 3bd9fcd24f9f20fd933d209f4065de19"}}
~- 基于 MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.2/CTeX-2.2.4-Basic.exe v2.2.4 Basic]] 最小安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 1d7f2dccb83120ebcd89b05bc9f9d3c0"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.2/CTeX-2.2.4-Pro.exe v2.2.4 Pro]] 常用安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 95a49f57c65238bcf2e2fdc5e92e09bc"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.2/CTeX-2.2.4-Full.exe v2.2.4 Full]] 完整安装。 {{colour c="gray" text="MD5: 6e000f5cb5c126db00c517d86eb5844a"}}
~- 基于 MiKTeX 2.0
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.0/ctex-2.0.exe v2.0]] {{colour c="gray" text="MD5: be3271d1dcd1d11d13655f40e54cb870"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.0/ctex-2.0-texguru.zip v2.0-texguru]] TeXGuru 修改的 CTeX 中文套装 2.0,加强了对 CCT 的支持。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f98288558e150e2627872b545dacf08"}}

----
=== [[CTeXFonts CTeX-Fonts]] ===

~- For CTeX / MiKTeX 2.3 - 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- 单独字体安装包
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3ac685461a5907366bb7a66b1f06d504"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 7f7f126060fbc3a0d49d4fd7245d6ab2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 0f636a904129cc3ae8359a2169c62c81"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 016926f02a3e5de6e3729e035e7b487e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f2490a8cbddd013ef6577f522de6a1a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 51c210563a3c8ddedf29f6981c08cd9e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 85537994601594723a4a396e66162583"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3.exe v2.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 1f142d298c74a308c71fac698c0d8ec3"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.3.0.exe v2.3.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 41ecc63e14e4a4da8228e55b96a96d83"}}

----
=== [[CTeXCS CTeX-CS]] ===

~- For CTeX / MiKTeX 2.4
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.1.exe v1.4.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 387c3648021dbb9bb26c4c1f594fa06b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.0.exe v1.4.0]] {{colour c="gray" text="MD5: bee997d583f826b1bb8546768d9234ac"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.3.3.exe v1.3.3]] {{colour c="gray" text="MD5: b72a7097aff01fd6ad82f21995100bcf"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.2.3.exe v1.2.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 3d80cdc6e0c1cca06c5dc9978eadc3d3"}}
~- For CTeX / MiKTeX 2.2, 旧版 CCT
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.0.1.exe v1.0.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 74489b6a8d6934aa68f221e29afba1fb"}}

----
=== [[CTeXExt CTeX-Ext]] ===

~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-ext/CTeX-Ext-1.1.0.exe v1.1.0]] {{colour c="gray" text="MD5: 20288b657992d1e1c2ea8ebbb28a176e"}}

----
CategoryCTeXSuite


Revision [205]

Edited on 2005-03-13 16:38:09 by LeoAloft
Additions:
~- 欢迎使用 [[CTeXBitTorrent BT 下载]]。
Deletions:
~- 欢迎尝试使用 [[CTeXBitTorrent BT 下载]]。


Revision [204]

Edited on 2005-03-13 16:37:58 by LeoAloft
Additions:
{{colour c="red" text="本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。"}}
Deletions:
''本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。''


Revision [201]

Edited on 2005-03-13 15:52:35 by LeoAloft
Additions:
''本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。''
~- 欢迎尝试使用 [[CTeXBitTorrent BT 下载]]。
Deletions:
''本页面中的所有下载均为 FTP 链接。建议使用 FTP 软件下载,而不要使用浏览器直接下载。''


Revision [190]

Edited on 2005-02-23 13:53:56 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Basic.exe v2.4.2 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 046725f0b6f9bacf7ad6d1aa4351aeb2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.2-Full.exe v2.4.2 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 43297fdc86bc158f16734f4512d5e4d4"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.4.3
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.3.exe v1.4.3]] {{colour c="gray" text="MD5: 93cb2d1b4154b32298cafa62a51f2a15"}}
Deletions:
~- CTeX 2.4.1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Basic.exe v2.4.1 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 301b70c58cf46c11c4c42d25155ddff9"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Full.exe v2.4.1 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 39fd7241b40c8659cd5e903b51e11427"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.4.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.2.exe v1.4.2]] {{colour c="gray" text="MD5: 7d59598c2d19229f006522b0316364a4"}}


Revision [185]

Edited on 2005-01-25 09:00:09 by LeoAloft
Additions:
~- CTeX 2.4.1
Deletions:
~- CTeX 2.4.1 rc1


Revision [171]

Edited on 2005-01-18 10:12:03 by LeoAloft
Additions:
{{include page="NavigationCTeXSuite"}}
Deletions:
[[CTeX CTeX 套装]] -- [[CTeXDownload 下载中心]]


Revision [162]

Edited on 2005-01-18 10:03:08 by LeoAloft
Additions:
== 最新下载 ==
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Basic.exe v2.4.1 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 301b70c58cf46c11c4c42d25155ddff9"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Full.exe v2.4.1 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 39fd7241b40c8659cd5e903b51e11427"}}
~- [[CTeXCS CTeX-CS]] 1.4.2
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.2.exe v1.4.2]] {{colour c="gray" text="MD5: 7d59598c2d19229f006522b0316364a4"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.0-Basic.exe v2.4.0 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 3a0c1cd6d55384972339b039b2d52cce"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.0-Full.exe v2.4.0 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 3c41dc9312829f419bd5879b12878640"}}
Deletions:
=== 最新下载 ===
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Basic.exe CTeX v2.4.1 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 301b70c58cf46c11c4c42d25155ddff9"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Full.exe CTeX v2.4.1 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 39fd7241b40c8659cd5e903b51e11427"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.0-Basic.exe CTeX v2.4.0 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 3a0c1cd6d55384972339b039b2d52cce"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.0-Full.exe CTeX v2.4.0 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 3c41dc9312829f419bd5879b12878640"}}


Revision [159]

Edited on 2005-01-17 14:18:56 by LeoAloft
Additions:
=== 最新下载 ===
~- CTeX 2.4.1 rc1
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Basic.exe CTeX v2.4.1 Basic]] 推荐使用。占用空间小,会根据需要的宏包自动升级。 {{colour c="gray" text="MD5: 301b70c58cf46c11c4c42d25155ddff9"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/2.4/CTeX-2.4.1-Full.exe CTeX v2.4.1 Full]] 完整版。 {{colour c="gray" text="MD5: 39fd7241b40c8659cd5e903b51e11427"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。 {{colour c="gray" text="MD5: 8890d9e18359cabe351958c799d7dab1"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3ac685461a5907366bb7a66b1f06d504"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 7f7f126060fbc3a0d49d4fd7245d6ab2"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 0f636a904129cc3ae8359a2169c62c81"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 016926f02a3e5de6e3729e035e7b487e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 3f2490a8cbddd013ef6577f522de6a1a"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 51c210563a3c8ddedf29f6981c08cd9e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 85537994601594723a4a396e66162583"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。 {{colour c="gray" text="MD5: 441b9f36a90a9a715df14600cfc6f872"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-cs/CTeX-CS-1.4.1.exe v1.4.1]] {{colour c="gray" text="MD5: 387c3648021dbb9bb26c4c1f594fa06b"}}
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: ae7a27a88a2fc08db98f0206e785fc20"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: b18109969a5f5735367eb7be613d36be"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 62fe2b20b3235083d92fdf98cc8d008e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 468972539b270568b684b7c6ea157883"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: f6c71f5b0ebc3d440bb1cbbf406ba8de"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 63a2ddafa85f64e80ffc78dd8eb6539c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: b392be610c2609fb46a5eee4c87ae83b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。


Revision [147]

Edited on 2005-01-12 13:13:59 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 用 FontForge 制作的方正 GBK 字库。
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 方正 GBK 字库。


Revision [145]

Edited on 2005-01-12 13:08:24 by LeoAloft
Additions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.4.exe v2.4.4]] 用 FontForge 对 GBK 字体进行了加粗。
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.4-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: ae7a27a88a2fc08db98f0206e785fc20"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.4-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: b18109969a5f5735367eb7be613d36be"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.4-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 62fe2b20b3235083d92fdf98cc8d008e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.4-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 468972539b270568b684b7c6ea157883"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.4-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: f6c71f5b0ebc3d440bb1cbbf406ba8de"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.4-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 63a2ddafa85f64e80ffc78dd8eb6539c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.4-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: b392be610c2609fb46a5eee4c87ae83b"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-2.4.3-FZ.exe v2.4.3-FZ]] 方正 GBK 字库。
Deletions:
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-cyberbit.exe v2.4.3-cyberbit]] cyberbit Unicode 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: ae7a27a88a2fc08db98f0206e785fc20"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbksong.exe v2.4.3-gbksong]] 宋体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: b18109969a5f5735367eb7be613d36be"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkfs.exe v2.4.3-gbkfs]] 仿宋 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 62fe2b20b3235083d92fdf98cc8d008e"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkhei.exe v2.4.3-gbkhei]] 黑体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 468972539b270568b684b7c6ea157883"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkkai.exe v2.4.3-gbkkai]] 楷体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: f6c71f5b0ebc3d440bb1cbbf406ba8de"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkli.exe v2.4.3-gbkli]] 隶书 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: 63a2ddafa85f64e80ffc78dd8eb6539c"}}
~- [[ftp://ftp.ctex.org/pub/tex/systems/ctex/ctex-fonts/CTeX-Fonts-gbkyou.exe v2.4.3-gbkyou]] 幼体 GBK 字库单独安装包。 {{colour c="gray" text="MD5: b392be610c2609fb46a5eee4c87ae83b"}}


Revision [126]

The oldest known version of this page was created on 2005-01-04 18:19:00 by LeoAloft
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki